வெடிப்புறப் பேசு

#CognitiveBehaviourTherapy

உணர்ச்சி கண்ணாடி அணிந்துகொண்டு பிரச்னைகளை அணுகுதல்…

உணர்ச்சி கண்ணாடி அணிந்துகொண்டு பிரச்னைகளை அணுகுதல்… நம்மில் பலரும் நம் கைவசம் துப்பாக்கி இல்லாததால் தற்கொலை செய்து கொள்ளாதவர்கள்தான். தற்கொலை எண்ணம் ஒரு மேகம் போல் நிலவை…