வெடிப்புறப் பேசு

எங்களைப் பற்றி

About Us

வெடிப்புறப் பேசு எனும் செய்தி இணையதளம் எஸ்.எம்.வெப் டெக் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, இந்தியா, உலக அரசியல் செய்திகளை ஒளிவு மறைவற்ற வகையில் தெளிவாக வழங்குவதே வெடிப்புறப் பேசு இணையதளத்தின் நோக்கமாகும்.

ஆசிரியர்; கே.பாலசுப்பிரமணி